Zasady przyznawania patronatu honorowego Głównego Inspektora Pracy/
UDZIAŁU W KOMITECIE HONOROWYM GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

  • Główny Inspektor Pracy (GIP) może objąć patronatem honorowym wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które spełniają następujące kryteria:

a) Są związane z zakresem działalności Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w szczególności: służą popularyzacji zagadnień prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia, a także „dobrych praktyk” w powyższym zakresie jak również inicjatyw na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy.

b) Są wydarzeniami niekomercyjnymi, chyba że zostaną uznane za szczególnie użyteczne w realizacji zadań prewencyjnych lub edukacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.

c) Mają zasięg międzynarodowy, ogólnokrajowy, masowy.

  • Patronat Głównego Inspektora Pracy podkreśla szczególny charakter przedsięwzięcia, jest wyróżnieniem honorowym, lecz nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego.

  • Wydarzenia o zasięgu lokalnym mogą objąć patronatem Okręgowi Inspektorzy Pracy zgodnie z właściwością miejscową.

  • W przypadku przyznania patronatu honorowego GIP, organizator umożliwia nieodpłatny udział przedstawicieli Urzędu i zorganizowanie stanowiska informacyjnego PIP.

  • Organizator przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem GIP ma prawo zamieszczenia, na zasadach określonych w Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej PIP i w porozumieniu z osobą upoważnioną ze strony Urzędu, logotypu PIP na materiałach bezpośrednio związanych z tymi przedsięwzięciami wraz z informacją „Patronat honorowy Głównego Inspektora Pracy”.

  • W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na pojedynczą edycję.

  • Do rozpatrzenia prośby o patronat honorowy Głównego Inspektora Pracy wymagane jest wypełnienie wniosku (formularz dostępny na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl/patronat)

  • Prośbę wraz z wypełnionym wnioskiem o patronat organizator składa nie później niż dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem drogą elektroniczną kancelaria@gip.pl lub w formie listowej na adres:

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

  • O decyzji GIP oraz zakresie współpracy Organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

  • Państwowa Inspekcja Pracy nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez organizatora przedsięwzięcia oraz niepożądane skutki przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy.


>>>  Wniosek o przyznanie patronatu


 


Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2014